Privacybeleid

GRONDBEGINSELEN

Loop BV ("wij", "we", "ons", "onze" en "Loop") is een verkoper van gehoorbescherming, met maatschappelijke zetel Posthofbrug 6/8 Bus 5/148, 2600 Berchem, Belgie , ingeschreven in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) onder het nummer BE 0665.977.551, en is te bereiken op hello@loopearplugs.com.

Dit privacybeleid (het “Privacybeleid”) geeft een overzicht van de essentie le informatie die wordt gebruikt om uw persoonsgegevens te verwerken. Door uw persoonsgegevens te verstrekken op onze website en door persoonsgegevens ("Persoonsgegevens") te verzenden naar de e-mailadressen die op deze website worden vermeld verklaart u dat u zorgvuldig kennis hebt genomen van dit Privacybeleid en dat u ook uitdrukkelijk akkoord gaat met dit beleid en met de verwerking als zodanig.

Loop stelt alles in het werk om te voldoen aan de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 in verband met de verwerking van persoonsgegevens (de algemene verordening gegevensbescherming, beter bekend als de AVG of GDPR).

Loop is zowel verwerker als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om:

 • Toegang te krijgen tot gegevens die we van u hebben,
 • Gegevens die we hebben te corrigeren,
 • Gegevens die we van u hebben te verwijderen.

Hebt u vragen of wenst u aanvullende informatie over uw gegevens en het gebruik daarvan, neem dan contact met ons op via:

LOOP Posthofbrug 6/8 Bus 5/148, 2600 Berchem, Belgie .

hello@loopearplugs.com

ARTIKEL 1 – UW PERSOONSGEGEVENS

1.1 Welke gegevens worden er verzameld?

 • Categorie 1, als u zich niet inschrijft: uw IP-adres;
 • Categorie 2: als u zich inschrijft op de nieuwsbrief of voor een webinar: uw voorkeuren voor e-mailnieuwsbrieven;
 • Categorie 3: via cookies: tracking van hoe u de website gebruikt;
 • Categorie 4: factuur- en contactgegevens als een van de producten of diensten van Loop wordt besteld of een contactverzoek wordt ingediend;
 • Categorie 5: deelname aan wedstrijden

1.2 Hoe worden ze verzameld?

Wanneer u iets koopt in onze webshop, verzamelen we in het kader van het aan- en verkoopproces de persoonsgegevens die u ons versterkt, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, voor herinneringen wanneer producten weer op voorraad zijn of voor iets anders, verzamelen we de persoonsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw emailadres.

Wanneer u door onze webshop browset, ontvangen we ook automatisch het IP-adres (internetprotocoladres) van uw computer.

Sms-marketing (in voorkomend geval): met uw toestemming kunnen we sms-berichten sturen over onze webshop, nieuwe producten en andere updates. De updates omvatten onder andere herinneringen om af te rekenen. Om het berichtensysteem voor herinneringen om af te rekenen te activeren worden webhooks gebruikt.

We gebruiken uw gegevens om te controleren of u in aanmerking komt voor deelname aan een wedstrijd en om contact met u op te nemen via de contactgegevens die u met ons deelt. Als u de winnaar van de wedstrijd bent, zullen we uw gegevens gebruiken om u de prijs toe te zenden en om waar nodig aan andere administratieve en juridische vereisten te voldoen.

Tijdens uw bestelling en op onze website bieden we de mogelijkheid om u in te schrijven op onze mailinglijst. Wanneer u zich ingeschreven hebt, sturen we u updates, promoties en het laatste nieuws over Loop. De vereiste opt-in zal altijd specifiek en duidelijk zijn en er moet vrijwillig toestemming worden verleend. U kunt zich te allen tijde en kosteloos uitschrijven.

We kunnen informatie over u ontvangen van andere bronnen, zoals zakenpartners, marketing partners, onderzoekers, analisten, socialenetwerkdiensten en andere partijen om ons te helpen onze administratie aan te vullen. Als u via een website van derden (zoals Facebook) toegang krijgt tot onze Diensten, kunnen wij informatie over u ontvangen van die site, die applicatie of dat platform van derden, afhankelijk van de praktijken op het gebied van gegevens van de derde en uw instellingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van websites, applicaties of platforms van derden. We dringen erop aan dat u het privacy- en beveiligingsbeleid leest van websites, applicaties of platforms van derden die u wenst te gebruiken.

1.3 Wie verzamelt ze?

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Loop, in sommige gevallen met behulp van apps van derden zoals Klaviyo, Shopify, Google Analytics en sociale media platformen.

ARTIKEL 2 – DOEL VAN DE VERWERKING

2.1 Waarom worden ze verzameld?

Loop gebruikt de van u verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Categorie 1: om deze website te verbeteren en Persoonsgegevens op te nemen in anonieme statistieken, wat niet kan leiden tot de ontdekking van de identiteit van specifieke personen of vennootschappen en waarvoor de gerechtvaardigde belangen van Loop bij het voortdurend verbeteren van zijn website en dienstverlening de rechtsgrond vormen;
 • Categorie 2: om u direct marketing en nieuwsbrieven te sturen, waarvoor uw expliciete, voorafgaande toestemming de rechtsgrond vormt. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken;
 • Categorie 3: om de gebruikerservaring te verbeteren, waarvoor uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming de rechtsgrond vormt;
 • Categorie 4: om de diensten waarom u hebt verzocht te verlenen en te factureren, waarvoor de verlening van een dienst waarom u hebt verzocht de rechtsgrond vormt.
 • Categorie 5: om te controleren of u in aanmerking komt voor deelname aan een wedstrijd en om contact met u op te nemen via de contactgegevens.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken, maar u dient wel te begrijpen dat het onmogelijk wordt om bepaalde diensten te verlenen als de verwerking wordt geweigerd.

2.2 Direct marketing

Als u reeds in onze mailinglijst opgenomen bent als een van de ontvangers van fysiek en/of digitaal marketingmateriaal, kunnen we uw gegevens gebruiken om marketing- en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten te verzenden via diensten voor elektronische berichten of remarketing. Deze toestemming kan kosteloos, zonder opgave van redenen en op elk moment worden ingetrokken door op de opgegeven afmeldlink te klikken of u kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via hello@loopearplugs.com. Voornoemde afmeldkoppeling wordt opgenomen in elke e-mail die wordt verzonden ten behoeve van direct marketing.

We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen of ter beschikking stellen van derden, tenzij u uw voorafgaande toestemming verleent. We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken als we daartoe wettelijk verplicht zijn of als u onze servicevoorwaarden schendt.

2.3 Waar verwerken we gegevens?

Uw identificeerbare persoonsgegevens zullen door ons persoonlijk en door onze externe verwerkers alleen worden verwerkt binnen de EER (Europese Economische Ruimte) of in landen die op de lijst met veilige landen van de EU staan.

Uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens kunnen we wel doorgeven aan organisaties buiten de Europese Economische Ruimte. Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, zullen we ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens die u krachtens dwingend recht zou kunnen genieten worden gevrijwaard.

Voor de verwerking van uw bestelling werken we samen met een of meer dienstverleners, die ons volledige of gedeeltelijke ondersteuning bieden bij de uitvoering van gesloten contracten. Bepaalde persoonsgegevens worden naar deze dienstverleners verzonden.

De persoonsgegevens die wij verzamelen, zullen worden doorgegeven aan het transportbedrijf waaraan in het kader van het contract de levering wordt toevertrouwd. In het kader van het betalingsproces geven we uw betalingsgegevens door aan de kredietinstelling, mits dit noodzakelijk is voor het betalingsproces.

Om onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten na te komen werken we samen met externe verzendpartners. We geven uw naam, uw leveringsadres en, indien nodig voor de levering, uw telefoonnummer door, uitsluitend teneinde de goederen aan een door ons geselecteerde verzendpartner te leveren.

Als uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens worden doorgegeven, zal het volgende juridische beschermingsmechanisme worden geïmplementeerd:

Welke dienstverlener? Google

Land buiten EER? USA

Systeem voor rechtmatige doorgifte? US – Standaardcontractbepalingen (“SCC”)

Welke dienstverlener? Facebook

Land buiten EER? USA

Systeem voor rechtmatige doorgifte? US – Standaardcontractbepalingen (“SCC”)

Welke dienstverlener? Pinterest

Land buiten EER? USA

Systeem voor rechtmatige doorgifte? US – Standaardcontractbepalingen (“SCC”)

Welke dienstverlener? LinkedIn

Land buiten EER? USA

Systeem voor rechtmatige doorgifte? US – Standaardcontractbepalingen (“SCC”)

Welke dienstverlener? TikTok

Land buiten EER? USA

Systeem voor rechtmatige doorgifte? US – Standaardcontractbepalingen (“SCC”)

Welke dienstverlener? Klaviyo

Land buiten EER? USA

Systeem voor rechtmatige doorgifte? US – Standaardcontractbepalingen (“SCC”)

ARTIKEL 3 – TOEGANG DOOR WERKNEMERS EN DERDEN

We kunnen werknemers toegang verlenen tot uw persoonsgegevens zodat ze deze gegevens kunnen verwerken. We waarborgen een niveau van bescherming dat vergelijkbaar is met dit Privacybeleid door contractuele verplichtingen afdwingbaar te maken ten opzichte van deze werknemers en de personen die we inschakelen.

We gebruiken drie apps van derden die toegang hebben tot uw gegevens: Shopify (een e-commerceplatform); Referralcandy (een verwijzingsplatform) en Klaviyo (een e-mailplatform).

Alle platformen verwerken uw gegevens voor zover dit nodig is om ze in staat te stellen de diensten die ze ons verlenen te verrichten. Alle apps of tools van derden die we gebruiken, zijn in overeenstemming met de AVG.

ARTIKEL 4 – Fraude- en kredietcontrole

Alvorens we het koopcontract afsluiten, voeren we een fraude- en kredietcontrole uit. Dit doen we om u de keuze te kunnen bieden uit verschillende betalingsmethoden en tegelijkertijd onszelf te beschermen tegen wanbetaling van de factuur. In het kader van de kredietcontrole kunnen we bijvoorbeeld alle eerder geplaatste bestellingen in uw klantaccount controleren. Er wordt ook gecontroleerd of het leveringsadres verschilt van het factuuradres, of het leveringsadres nieuw is en of de bestelling op een afhaalpunt moet worden geleverd. In het kredietrapport kunnen zogenaamde scores worden opgesomd, die worden berekend op basis van een wetenschappelijk erkende wiskundige en statistische procedure en die worden gebruikt om het kredietrisico te beoordelen. Het kredietbeoordelingsbureau gebruikt voornoemde gegevens ook voor andere ondernemingen (bv. andere onlinehandelaren) ten behoeve van adres- en/of identiteitscontroles en voor eventuele scoretoepassingen op basis daarvan. Uw adresgegevens worden ook opgenomen in de waarschijnlijkheidswaarden.

Als u niet akkoord gaat met de betalingsmethode(n) die u is (zijn) aangeboden, kunt u het besluit betwisten door uw standpunt uiteen te zetten, hetzij per brief, hetzij per e-mail naar hello@loopearplugs.com. Dan zullen we het besluit nogmaals controleren, rekening houdend met uw standpunt.

Bovendien zullen we op basis van uw apparaat en vooraf vastgelegde regels controleren of de bestelling dient te worden gecategoriseerd als verdacht van fraude. Als er een vermoeden van fraude bestaat, zullen we de bestelling ook afzonderlijk controleren. Het resultaat van deze manuele fraudecontrole kan positief zijn, wat ertoe zou leiden dat de bestelling wordt goedgekeurd. Als het vermoeden van fraude echter blijft bestaan, kunnen we beslissen om de bestelling te annuleren, afhankelijk van het geval in kwestie.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk ten behoeve van ons gerechtvaardigde belang bij het voorkomen van wanbetaling en fraude (rechtsgrond: art. 6, lid 1, zin 1, onder f, van de AVG).

ARTIKEL 5 – DIENSTEN VAN DERDEN

In het algemeen zullen de externe dienstverleners die we inschakelen uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en bekendmaken voor zover dit nodig is om hen in staat te stellen de diensten die ze aan ons verlenen te verrichten.

Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben hun eigen privacybeleid voor de informatie die wij hen moeten verstrekken voor uw transacties in het kader van de aankoop.

Voor deze dienstverleners raden we u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt op welke manier deze dienstverleners uw persoonsgegevens zullen verwerken.

Denk er in het bijzonder aan dat bepaalde dienstverleners gevestigd kunnen zijn in of faciliteiten kunnen hebben die zich bevinden in een ander rechtsgebied dan u of wij. Als u ervoor kiest om over te gaan tot een transactie waarbij een beroep wordt gedaan op de diensten van een externe dienstverlener, kunnen de wetten van het (de) rechtsgebied(en) waar die dienstverlener gevestigd is of zijn faciliteiten zich bevinden dus op uw gegevens van toepassing zijn. Als u bijvoorbeeld in Canada gevestigd bent en uw transactie door een betaalgateway in de Verenigde Staten wordt verwerkt, dan is het mogelijk dat uw persoonsgegevens die worden gebruikt om die transactie af te handelen bekend worden gemaakt op grond van de wetgeving van de Verenigde Staten, waaronder de Patriot Act.

Hieronder vindt u een lijst met diensten van derden die uw Persoonsgegevens verwerken volgens de instructies van Verantwoordelijke Entiteiten. De lijst kan indien nodig worden gewijzigd.

ONDERNEMING - DIENST

Loop BV - Webshopactiviteiten en marketingdiensten

Shopify Inc | Canada – e-commerceplatform

Mollie| Nederland – Betalingsprocessen

Klarna | Zweden – Betalingsprocessen

DHL | Duitsland – Productlevering

PayPal | USA – Betalingsdienst

Apple Pay, Google Pay | USA - Mobiele betalingen

Meta (WhatsApp, Instagram) | USA - Interactie op sociale media

Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 | Ierland - Interactie op sociale media

Twitter | USA - Interactie op sociale media

Google | USA - Interactie op sociale media

Google Analytics | USA – Analyse

Bing (Microsoft Corporation) | US – Interactie op sociale media

Pinterest Inc. | US – Interactie op sociale media

Tiktok | US – Interactie op sociale media

LinkedIn | US – Interactie op sociale media

Klaviyo | US – Interactie op sociale media

Anafore Pte Ltd (Referralcandy) | SG – Interactie op sociale media

Gorgias Inc | US – Helpdesk met meerdere kanalen

Yotpo | US – marketingplatform voor e-commerce

Wanneer uw persoonsgegevens via onze platforms, applicaties of elders door diensten van derden kunnen worden gebruikt voor hun eigen doeleinden, dient u de privacyverklaring van hun Verwerkingsverantwoordelijke te raadplegen voor meer informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan. Zodra u de website van onze webshop verlaat of naar een website of applicatie van derden wordt omgeleid, zijn dit Privacybeleid of de Servicevoorwaarden van onze website niet meer op u van toepassing.

ARTIKEL 6 - SHOPIFY

Onze webshop wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerceplatform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen. Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag en databases van Shopify en de algemene Shopify-toepassing. Zij slaan uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall op.

Betaling

Als u een gateway voor rechtstreekse betaling kiest om uw aankoop af te handelen, slaat Shopify uw creditcardgegevens op. Ze worden versleuteld via de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Uw aankooptransactiegegevens worden slechts bewaard zolang dit nodig is om uw aankooptransactie af te handelen. Daarna worden uw aankooptransactiegegevens verwijderd.

Alle gateways voor directe betalingen voldoen aan de normen van PCI-DSS, die worden beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijk project van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. De vereisten van PCI-DSS helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze webshop en zijn dienstverleners te waarborgen.

Voor meer informatie kunt u hier de Servicevoorwaarden of hier het Privacybeleid van Shopify lezen.

ARTIKEL 7 – DUUR VAN DE VERWERKING

We bewaren en verwerken de persoonsgegevens gedurende een periode die noodzakelijk is voor de verwerking en ten behoeve van de contractuele relatie tussen u en Loop.

Zodra de gegevens voor de in Artikel 2 genoemde doeleinden niet langer vereist zijn, bewaren we uw persoonsgegevens voor de tijdspanne gedurende welke u vorderingen tegen ons kunt instellen of wij vorderingen tegen u kunnen instellen (de wettelijke verjaringstermijn bedraagt over het algemeen drie jaar, vanaf het einde van het jaar waarin de vordering ontstaat, bv. het einde van het jaar van de aankoop).

Verder bewaren we uw persoonsgegevens zolang en voor zover we daar wettelijk toe verplicht zijn. Derhalve kunnen de bewaartermijnen tot tien jaar bedragen.

ARTIKEL 8 – UW RECHTEN

De volgende rechten met betrekking tot eigen persoonsgegevens kunnen altijd op eenvoudig verzoek worden uitgeoefend.

8.1 Recht van toegang en inzage:

U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien.

8.2 Recht op correctie, wissing en beperking:

Het staat u vrij uw persoonsgegevens al dan niet aan ons bekend te maken. Bovendien hebt u het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te wissen.

8.3 Recht van bezwaar:

U hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en gerechtvaardigde redenen of ten behoeve van direct marketing.

8.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of door te geven aan andere verwerkingsverantwoordelijken.

8.5 Recht om toestemming in te trekken:

Wanneer de verwerking plaatsvindt op grond van uw voorafgaande toestemming, hebt u uiteraard het recht om die in te trekken.

8.6 Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door te dien einde contact met ons op te nemen, hetzij per e-mail op hello@loopearplugs.com of per post op Posthofbrug 6/8 bus 5/148, 2600 Berchem, Belgie . Om de legitimiteit van het verzoek te controleren kan worden verzocht om aanvullende identificatie.

8.7 Geautomatiseerde besluitvorming en profilering:

Terwijl uw persoonsgegevens worden verwerkt, worden geen profileringsmethoden gebruikt die negatieve automatische gevolgen hebben voor de ontvangen diensten.

8.8 Recht om klachten in te dienen:

Als u een klacht hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga naar www.dataprotectionauthority.be voor meer informatie.

ARTIKEL 9 – BEVEILIGING

We hebben technisch en organisatorisch aangepaste beveiligingsmaatregelen ontwikkeld om te voorkomen dat verzamelde persoonsgegevens worden vernietigd, verloren raken, worden vervalst of gewijzigd, zonder toestemming worden ingezien of bij vergissing aan derden worden bekendgemaakt, en om elke andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.

Onder geen beding kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade die voortvloeit uit onjuist of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

U moet te allen tijde de veiligheidsvoorschriften in acht nemen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website op uw computer, uw IP-adres en uw identiteitsgegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid daarvan.

ARTIKEL 10 – WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus neem het regelmatig opnieuw door. Wijzigingen en toelichtingen zullen onmiddellijk van kracht worden zodra ze op de website worden geplaatst. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier melden dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, en, in voorkomend geval, onder welke omstandigheden we ze gebruiken en/of bekendmaken.

Als onze webshop wordt overgenomen door of fuseert met een andere onderneming, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren, zodat we u producten kunnen blijven verkopen.

ARTIKEL 11 – KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen door links die de beheerder of bezoekers op onze website vermelden. Bezoekers moeten zich ervan bewust zijn dat de privacy op andere websites kan verschillen van die op de website van Loop. Een link naar een website kan niet worden beschouwd als een uitdrukkelijke goedkeuring van de inhoud van deze website en evenmin kan de juistheid ervan permanent worden gegarandeerd.

ARTIKEL 12 - COOKIES

Wat het gebruik van Cookies betreft, verwijzen we naar het cookiebeleid van deze website.

Dit Privacybeleid is het laatst bijgewerkt op 11 januari 2023